فیزیک 2 فصل دوم

حجم فایل : 554.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فیزیک 2 فصل دوم شتاب متوسط تغییرات سرعت متحرک به زمان تغییر این سرعت، شتاب متوسط می نامند. شتاب متوسط و لحظه ای نمودار سرعت-زمان دو متحرک داده شده است، شتاب این دو متحرک را با هم مقایسه کنید. شکل زیر نمودار سرعت- زمان یک دوچرخه سوار را نشان می دهد که در مسیر مستقیم حرکت می کند.
الف) شتاب متوسط دوچرخه سوار را بین لحظه های 2 تا 6 ثانیه بدست آورید.
ب) شتاب لحظه ای درچرخه سوار را در لحظه های 2 و 6 ثانیه مقایسه کنید. معادله مکان-زمان تمرین معادله حرکت جسمی در SI به صورت زیر است. مطلوبست:
الف) سرعت اولیه
ب) شتاب حرکت تمرین نمودار مکان-زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل روبه رو است. سرعت اولیه و شتاب متحرک را بدست آورید. جابه جایی در ثانیه n ام تمرین متحرکی با شتاب ثابت در امتداد مسیری مستقیم حرکت می کند. جابه جایی های این متحرک در ثانیه های پنجم و نهم حرکت به ترتیب 12 و 20 متر است.سرعت اولیه و شتاب حرکت را بدست آورید. معادله سرعت-زمان تمرین شکل رو به رو نمودار مکان- زمان متحرکی است که با شتاب ثابت بر روی خط راست در حرکت است. فرض کنید سرعت آن در لحظه صفر 2 متر بر ثانیه باشد. نمودار سرعت-زمان آن را رسم کنید.( در مدت 8 ثانیه ابتدای حرکت) معادله مستقل از شتاب تمرین سرعت متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند، در مدت 20 ثانیه از 5 به 20 متر بر ثانیه افزایش می یابد. جابه جایی متحرک در این مدت چقدر است؟ معادله مستقل از زمان تمرین جسمی با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم حرکت می کند. این جسم در لحظه ی صفر مکان 2+ و سرعتش برابر 10 متر بر ثانیه است. اگر سرعت جسم در مکان 10+ متر برابر با 6 متر بر ثانیه باشد، معادله سرعت آن را بدست آورید. پایان...